Alasan-Alasan Pidato Bahasa Jawa Singkat Penting, Milenial Perlu Baca!

pidato bahasa jawa itu penting pawonkidulan
(thejakartapost.com)

Pawonkidulan | Seratan punika mbabar bab-bab menapa kemawon ingkang dados wawaton pidato Bahasa Jawa (Basa Jawa) punika wigatos. Nanging saderengipun mbabar bab punika, kula badhe nyaosi priksa adhedhasaripun.

Miturut Koentjaraningrat, manungsa punika ngalami ewah-ewahan babak panggesangan pribadhi samangsa gesangipun ingkat sinebut daur hidup (cakra manggilingan), inggih punika mangsa bocah, enom, mudha, palakrami, sepuh, saha pejah. Sadaya mangsa cakra manggilingan punika wigatos dipunpengeti amargi dados babaking panggesangan.

Mangsa jatukrami inggih punika salah satunggaling babak cakra manggilingan ingkang “wingit”, amargi pinanggihanipun kalih tiyang ingkang beda jinis, kapribadhen, titikan, saha watak ingkang nyawiji, ajur ajer, lebur dados satunggal.

Saking kathah mangsa babak panggesangan punika mila ngrembaka ngelmi tata wicara utawi pidato Bahasa Jawa, mliginipun bab tata upacara jatukrami. Pakulinanipun, tata upacara saha pidato punika nulad saking kraton.

Nanging miturut Suwarna, pangrembakanipun ing masarakat, tata upacara mliginipun upacara jatukrami ingkang wawatonipun saking kraton sampun ngalami ewah-ewahan ingkang pas kalihan masarakat. Miturut Poerbatjaraka, tiyang Jawa punika pancen wasis mewahi lan ngewahi.

Mbokya jaman punika saya moderen miwah sarwa praktis, upacara palakrama sapunika malah saya gayeng saha saya magrong-magrong. Saya gayeng tegesipun cacah upacara ingkang migunaaken pidato Bahasa Jawa miturut jumlahipun saya kathah lumaksana, inggih ing griya utawi wonten ing gedhong-gedhong.

Pidato Bahasa Jawa untuk Milenial

Kathah irah-irahan ingkang saged dipunlumaksani kanthi migunaaken pidato Bahasa Jawa. Kadosta pidato Bahasa Jawa tentang pendidikan, pidato Bahasa Jawa tentang perpisahan, pidato Bahasa Jawa pendek, pidato Bahasa Jawa Krama, pidato Bahasa Jawa singkat tentang kebersihan.

Saking kathahipun irah-irahan punika, saya cetha menapa pidato Bahasa Jawa punika wigatos sanget. Kajaba punika kalebet Budaya Jawa ingkang adiluhung, para pranatacara ugi saged pikantuk padamelan manawi katrampilan punika dipuntemeni, mesthi bakal tekan.

Mila ing seratan punika lan samangkenipun, bakal migunaaken Basa Jawa Krama nanging ugi wonten tembung-tembung pocapan ingkang langkung sumerep kangge tiyang nem sapunika. Kadosta basa gaul utawi basa serapan saking jaman sapunika.

Internet saha media sosial sampun dados teknologi ingkang kaginaaken saben dinten. Mila Budaya Jawa, Bahasa Jawa, lan sapanunggalipun kedah mangertosi kawontenanipun tiyang nem sapunika. Satemah tiyang Jawa punika boten supe kalihan asal-usulipun, sangkan paranipun. Wong Jawa boten ilang Jawane.

Wasana, seratan punika namung dados pambuka. Kula bakal remen saha bingah sanget menawi kanca-kanca purun paring seratan supados website direktori Budaya Jawa punika langkung gayeng. Matur nuwun.

Rahayu.

This message outlines the significance of the Javanese language (Javanese) language. But before we get to that point, I’m going to do a check on it.

According to Koentjaraningrat, a person experiences changes in his personal life cycle as his life is shortened by the cycle of life (childhood, six, youth, marriage, old age, and death). All season discs are important to remember because they are a threat.

Seasonal breeding season is one of the “wingit” rounds, due to the discovery of two people of different sex, personality, descent, and character, junk, melting together.

Most of the pre-election season involves developing speech or speech in Javanese, especially in terms of vocabulary ceremonies. Traditionally, ceremonies and speeches were imitated by royalty. But according to Suwarna, his public outreach, ceremonies especially the royal wedding ceremonies that he received from the palace have undergone significant changes in society. According to Poerbatjaraka, the Javanese are really passionate about giving and giving.

Perhaps in this era of modernity and sophistication, marriage ceremonies are now more and more interesting and often hilarious. I mean the number of ceremonies that use Javanese speeches in large numbers, whether at home or in the buildings.

Javanese Speech for Millennials

Alasan-Alasan Pidato Bahasa Jawa Singkat Penting
(stuff.co.nz)

Many titles can be learned using Javanese speeches. Such as Javanese speeches about education, Javanese speeches about farewell, short Javanese speeches, Krama Javanese speeches, short Javanese speeches about cleanliness.

From many of these titles, it is clear that the Javanese language is very important. In addition to the prestigious Javanese Culture, practitioners can also get a job if these skills are achieved, they will come.

Therefore in this letter and meanwhile, it will be used in Old English but there are also spoken words for six people nowadays. It’s like an upbeat or absorbed language from the past.

The Internet and social media have become the technology we use everyday. So the Javanese Culture, the Javanese language, and others need to understand the situation of six people now. The Javanese people do not add to their origins, they do. The Javanese have not lost their Javanese.

In the end, the letter was just a prelude. I would love it and would be very happy if my friends would write to make this website a Javanese Cultural directory. Thank you.

Blessed are you.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.