Cerkak Dhik Mi: Kena COVID-19

Cerkak Dhik Mi Kena COVID-19

Dhik Mi sidane gelem tak terke ning puskesmas. Arepa rumangsa gigrig bakal ketemu wong akeh ning puskesmas, nanging aku bisa nentremake pikire supaya tetep tenang wae, nanging tetep nggunakake prosedur penanggulangan Covid-19, yaiku: jaga jarak, banjur nganggo masker lan tetep cuci tangan nganggo sabun wektu tekan puskesmas lan mulih ngomah.

Aku sing cetha sehat dadi ngladeni Dhik Mi. Mulih seka puskesmas, takpesthekke yen kabeh klambine karo jeroane tak kumbahi kabeh. Jubin kamar ya tak pel karo taksemproti disinfektan. Masak ya tak lakoni. Pokoke Dhik Mi tampa beres wae, kari ngaso.

“Aku ora kena Covid ta, Mas?”

Dhik Mi takon karo aku sinambi teturon ning amben.

“Ora, Dhik.. Dokter Puskesmas ya ngendika ngono ta mau? Awakmu ki mung kekeselen wae..”

Dhik Mi mung manthuk. Nanging raine isih ketok kuwatir.

“Maem ya, Dhik.. Iki wis takmangsakke oseng-oseng kacang panjang..”

Dhik Mi mung mesem. Raine pancen ketok pucet.

“Yen aku mati merga Covid, njenengan bakal nangis ora, Mas?”

Wadhuh! Pitakonan angel iki. Aku nyoba nylamurke pitakonane Dhik Mi. Piring isi sega lan lawuhe takselehke sandhinge Dhik Mi.

“Tak jupukke wedang karo obatmu ya, Dhik..”

“Mas.. Diwangsuli sik ta pitakonanku..”

Aku dadi angel selak. Sidane pancen kudu takwangsuli pitakonane Dhik Mi.

“Aku ra bakal nangis kok, Dhik.. Yen pancen kuwi dadi dalanmu kondur marang Pengeran. Yen aku nangis, kuwi bakal marai about lakumu ing alam kaswargan.. ”

Dhik Mi mesem.

“Aku lega, Mas.. Njenengan jebul isa tabah.. Lha nek aku mati, njenengan arep rabi meneh ra?”

Walah! Tambah angel meneh iki pitakonane. Kudu cepet sing wangsulan.

“Iya, Dhik.. Aku gelem rabi meneh..”

Saknalika, Dhik Mi menyat seka amben. Dheweke banjur ngadeg, copot-copot klambine kabeh nganti mblejed ning ngarepku.

“Sakdurunge aku mati, selakke dhisik, Mas..”

Aku mung isa ndomblong. Njeron kathokku krasa kebak cecak lagi oyak-oyakan; dolanan gobak sodor.

Dening: Bagus Bacep Sumartono