Cerkak Dhik Mi: Mancing Sidhat

Cerkak Dhik Mi Mancing Sidhat
(sahabatmancing.com)

Si Muh bakal tak jothak telung tahun!! Eh, ora dhing. Telung sasi wae.. Eh, telung dina wae. Anyel tenan atiku. Swasana mancing sidhat bengi iki karo Si Muh dadi ra karuan ngene. Gek ket mau aku wis prindang-prinding wae ngematke walesan ning pinggir kali cedhak dhapuran pring, sak wetara Si Muh mancing cedhak gejlik.

Anyelku karo Si Muh kuwi amarga dheweke ndadak keprucut ngomong arep mancing karo aku. Jiaaaaaan! Nyebahi tenan.

Sore mau, bubar ngeterke Dhik Mi ning omahe Budhe Tum, aku wis surak-surak njeron ati: aku isa mancing bengi iki! Lan tenan, tekan ngomah langsung tak cepakke uba rampene mancing sidhat. Si Muh tak telpun.

“Muh.. Ngko bengi ning Opak yuk?”

“Oleh mancing karo “nyonyah” pa, Mas?”

“Oleh! Wis gek ndang cepak-cepak!”

“Oke, Mas.. Siaaaap!”

Si Muh langsung nyengklak mbonceng motorku nalika aku wis tekan ngarep latare. Sak dalan-dalan, aku rumangsa seneng banget isa nglimpekke Dhik Mi.

Tekan cedhak Kali Opak nggon adate aku mancing karo Si Muh, handphone-e Si Muh Muni.

“Piye, Mbak?”

Sak wetara kayane Si Muh nggatekke suara sing nelpun dheweke, banjur handphone diwenehke aku.

“Mbak Mi..”

Ukarane Si Muh kuwi sithik, nanging marai aku kaget setengah mati. Handphone-e Si Muh banjur tak tampani.

“Piye Dhik?”

Dhik Mi ora nyuara atos, malah kepara krungu penak banget.

“Mas.. Mbok yen isa ki handphone aja dipateni. Rasah ethok-ethok kentekan batre yen mung arep nglimpekke aku mancing. Njenengan ki mesthine ngerti ta yen Pak Habibie seda? Dadi wong lanang ki mbok tuladhane ki Pak Habibie. Wong lanang sing cerdhas, sukses, gemati karo garwane. Lha njenengan kuwi kok ya kaya ora ngerti bela sungkawa karo Pak Habibie? Mbok diampet sik anggone njenengan seneng-seneng mancing”.

Dhik Mi ambegan sedhela.

“Aku nginep nggone Budhe Tum! Njenengan ra sah kondur. Sare ning kali wae. Muga-muga dikeloni Kuntilanak!”

Thut! Telpun dipateni karo Dhik Mi. Atiku anyel tenan. Si Muh mulane arep takjothak amarga jujur karo Dhik Mi, kandha yen mancing karo aku.

Mulane, aku adoh-adohan anggone mancing karo Si Muh. Aku cedhak dhapuran pring sing mepet tembok njaratan, Si Muh ning cedhak gejlik.

Angin wengi saya banter. Cengelku krasa anyep lan wis prindang-prinding wae. Gek-gek pancen ana Kuntilanak ning cedhakku tenan ya? Jeron kathokku krasa kebak banyu Kali Opak; anyep lan cuwer.

Dening: Bagus Bacep Sumartono