Cerkak Dhik Mi: Rondha

Cerkak Dhik Mi Rondha
(cendananews.com)

Kahanan desa lagi waspada. Para mudha saya kerep rondha, amarga akeh kedadean barang ilang. Gabah sing lagi dipepe ing pinggir sawah wae isa ilang. Wedhus uga ilang. Durung meneh, dhuit, laptop, utawa barang-barang elektronik sing gampang dicangking. Mula kuwi, akeh pager utawa portal dipasang ing dalan-dalan desa. Biasane jam wolu bengi, portal-portal kuwi wis ditutup lan dijagani para mudha.

“Tindak rondha ra, Mas?”
“Ha iya cetha ta, Dhik..Lha iki aku wis nggawa senter”

Dhik Mi banjur meneng rada suwi. Kok sajak ana sing aneh ya? Pancen bengi iki prei tuku nomer buntut. Tak mat-matke meneh, kok raine Dhik Mi sajak pucet. Tak matke mudhun, ana termometer ning slempitan kelek. Mbareng ngerti aku ngematke keleke, enggal-enggal Dhik Mi njupuk termometer sing ning keleke.

Raine Dhik Mi ketok seneng ndelok termometer.

“Ealaaah..Jebul ya mung telung puluh enem..Lega aku, Mas..”
“Lega piye ta, Dhik?”

Aku takon sinambi mbukak lawang ngarep. Dumadakan, Dhik Mi ngekep aku saka mburi. Awake krasa panas.

“Mengko yen wis rampung jatahe rondha, genten aku dirondhani ya, Mas..Yakin! Aku ora kena covid-19 wis..Yen mengko wedi ngrondhani aku, ya maskere diagem wae..Aku ya ngnggo masker wis!”

Entuk janji seka Dhik Mi kaya mengkono kuwi sing marai njeron kathokku krasa kebak senter gawean RRT lan sentere murup kabeh kaya konang sing kelap-kelip.

Dening: Bacep Bagus Sumartono