Contoh Pidato Bahasa Jawa untuk Lamaran Lisan Pihak Pria

Contoh Pidato Bahasa Jawa Lamaran Lisan Pihak Pria
(akurat.co)

Pawonkidulan | Punika contoh pidato Bahasa Jawa bab lamaran ing adat Jawa. Lamaran punika saenipun kalampahan kanthi lesan. Supados para pamaos langkung cetha kados pundi tuladhanipun. Sumangga!

Contoh Pidato Bahasa Jawa

Nuwun.

Para pinisepuh ingkang tansah kinabekten saha wonten ngarsanipun Bapak … (asma calon marasepuh) sekalihan ingkang kinurmatan. Kula tansah muji sukur ing Pangeran dene pisowan kula ginanjang kawilujengan. Kanthi panyuwun mugi kulawarga ing riki ugi tansah pinaringan kayuwanan.

Salajengipun, kapareng matur wonten ngarsanipun Bapak … (asma calon marasepuh) sekalihan sineksenan para pinisepuh. Kalamun atur kula samangke wonten lepatipun mugi panjenengan kersa paring sih pangaksama.

Ndherek nepangaken kula pun … (nama pribadhi) Sowan kula punika kautus panjenenganipun Bapak-Ibu … (asma tiyang sepuh) ingkang pidalem wonten ing … (alamat) supados ngaturaken menapa ingkang dados kersanipun Bapak-Ibu …

Ingkang angka setunggal, Bapak-Ibu … ngaturaken sungkem pangabekti dhumateng para pinisepuh sarta ngaturaken salam taklim wonten ngarsanipun Bapak-Ibu … (asma calon marasepuh) kanthi pepuji mugi-mugi Gusti ingkang Maha Asih tansah paring kanugrahan dhumateng kulawarga ing riki.

Ingkang angka kalih, sowan kula punika minangka awit saking pamothahipun Anakmas (nama pelamar kakung) ingkang kasengsem, kapincut, sarta kapilut dhumateng citranipun Nimas (nama putri ingkang dipunlamar) nun inggih putra putri panjenengan sekalihan. Satemah tuwuh panyuwunipun dhumateng Bapak saha Ibunipun supados nglamaraken dhumateng ngarsanipun Bapak-Ibu … nun inggih panjenengan sekalihan.

Anak polah bapa kepradah, pamothahing putra tiyang sepuh ingkang kapareng nyembadani. Pramila lajeng Bapak-Ibu … ngutus dhumateng kula kapurih nyenyadhong sih palimarma panjenengan sekalihan. Sowan kula punika ngebun-ebun enjing anjejawah sonten, bokbilih wonten dhanganing penggalih saha kapareng, mugi Bapak-Ibu … kersa maringaken Nimas … sageda dados jatukramanipun Anakmas … gesang tembayatan mangun kulawarga.

Ingkang angka tiga, amrih kula samangke saged matur palapuran dhumateng ingkang ngutus kula nun inggih Bapak-Ibu … muhi wonten keparengipun Bapak-Ibu … paring dhawuh pancasan dhumateng kula.

Wasana, makaten kalawau wigatosing sowan kula, bokmanawi wonten atur kula ingkang kurang mranani penggalih, sowan kula kirang netepi tata krama saha subasita, mugi brayat agung ing riki kapareng paring sih pangsaksama.

Matur nuwun.

Punika wau contoh pidato Bahasa Jawa kangge prosesi lamaran. Panjenengan sadaya saged nyobi utawi praktik, supados cepet apal saha mangertos.

Mugi-mugi saking contoh pidato Bahasa Jawa punika saged migunani kangge panjenengan sadaya.

Here is an example of Javanese speech about the application of a Javanese custom. This application is best used for a lesson. To make the players clearer as an example. Please!

Examples of Javanese Speeches

Thanks.

The elders who are always present and in the presence of Father … (name of the prospective elder) are the most beloved. I always thank the Lord, and I give him my blessing. At the request of the family here is also a gift.

Furthermore, it may be said that the presence of the Father … (name of the prospective elder) is the testimony of the elders. Let me tell you if you have a chance to give me mercy.

It also introduces me … (personal name) I am sending you the Father …

In the first place, the Fathers … extend their devotion to the elders and offer a solemn greeting in the presence of the Fathers … (name of prospective elder) in praise of the merciful God always giving to the family here.

sesorah bahasa jawa
(ruangmuslimah.co)

Number two, I came to see the cast of Anakmas (the name of the applicant’s grandfather) who was interested, intrigued, and taken aback by the image of Nimas (the name of the bride being nominated) by your daughter. Then grow up to ask the Father and the Mother to make it before the Father … you are too.

The son of a father-in-law, the son of an old man he listens to. That’s why my parents … sent me to recite your palimarmonic mercy again. Come to me this morning in the morning, but if you have a favor and please, please … please give Nimas … may be the offspring of the children … family life.

Number three, as far as I can tell the one who sent me Fathers … come to me …

In the meantime, if it were too much for me to come to, I would say that I have less of a sense of humor, that I am less obedient to manners and subservience, so that the great people here may give me grace.

Thank you.

Here is an example of the Javanese language for the application process. You can all experiment or practice, to quickly understand and understand.

We hope you find this in your Java language speech useful.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.