Hewan SCP 169, Katanya Ada di Indonesia!

Hewan SCP 169 Wonten ing Indonesia
(kejadiananeh.com)

Pawonkidulan | Miturut cathetan para ilmuwan, manawi ngendikan bab kewan ingkang paling ageng, nanging dede hewan SCP 169, rekor punika saderengipun dipuncepeng dening kewan Amphicoelias Fragilimus. Minangka kewan prasejarah, ukuranipun pancen edan tenan. Miturut prakiraan, panjangipun buntut dumugi sirat kemawon ngantos 60 meter.

Manawi kabandhingaken kalihan gajah Afrika, kewan ingkang sapunika dipuntepangi kagungan ukuran paling ageng, bakal katingal kados kucing manawi dipunsandhingaken Amphicoelias Fragilimus.

Miturut panaliten ingkang enggal, ingkang taksih dereng kabukti beneripun amargi katutup kathah misteri, status kewan paling ageng ing donya boten dipuncepeng malih dening Amphicoelias Fragilimus. Sapunika, status menika kacepeng dening kewan kang kasebut kanthi kode SCP-169 utawi dipunsebut kanthi nama Leviathan.

Manawi nyebutaken ukuranipun, panjenengan mesthi bakal boten pitados, yaiku 8000 km loh! Punika kilometer loh, dede meter. Manawi panjenengan miwah kula pados pambandhingipun kangge pikantuk gambaripun, nggih, kinten-kinten wiyaripun seprovinsi. Malah saged tikel-tikel.

Kados boten mlebet ing nalar. Nanging, mbokya dumugi sapunika dereng wonten laporan resmi bab hewan SCP-169 kathah tiyang ngaku pitados kalihan wujudipun. Alasanipun? Punika katranganipun.

Apa dan bagaimana wujud Hewan SCP 169?

Kathah tiyang ingkang nyebut kewan punika minangka Leviathan. Miturut SCP Foundation, kewan punika kalebet kulawarga anthropeda laut.

Kathah tiyang ingkang nginten-nginten manawi kewan punika wujudipun kados lobster utawi urang. Nanging bedanipun ukurane ageng sanget!

Wiwitan Panemu

Wiwitanipun, kewan punika namung kaanggep minangka mitos. Ngantos wasana, ing taun 1900, Mobile Task Force Gamma-6 saget manggihaken bukti babagan kawontenanipun kewan punika.

Dipunkinten, panjang kewan punika 2000 ngantos 8000 km. Miturut kathah toyang, kewan punika sampun gesang saking jaman Prakambrium.

Sapunika, kewan SCP kapitadosan saweg wonten ing Samudra Atlantik sisih kidul. Nanging ugi wonten ingkang pitados manawi kewan punika wonten ing pucuking Amerika Kidul.

Indonesia madeg ing inggilipun SCP 169

Nalika kewan punika kapanggihaken, para panaliti saking Mobile Task Force Gamma-6 saweg naliti kegiyatan kang boten umum ing Nusantara. Para panaliti manggihaken bilih kepulauan Nusantara punika mesthi geser minimal 3 km saking lokasi aslinipun.

Panemu Hewan SCP 169

Pawarta bab kewan paling ageng sadonya punika dipuncathet dening SCP Foundation. Organisasi punika satemene boten cetha lataripun. Malah kathah ingkang nganggep organisasi punika namung hoax.

Nanging manawi ningali cathetanipun, kathah sanget kewan kang wujudipun boten umum. Saking boten umum, kathah tiyang ingkang ngendikan manawi cathetanipun namung apus-apus.

According to scientists, if talking about the largest animal, but in SCP 169 animals, the record was before it was discovered by Amphicoelias Fragilimus. As a prehistoric animal, its size is insane. According to estimates, the length of the tail extends down to 60 meters.

Compared to African elephants, animals that are now known to have the largest size will look like cats if they are compared to Amphicoelias Fragilimus.

According to a recent study, which has not yet been proven true because of its many mysteries, the world’s largest animal status has not been restored by Amphicoelias Fragilimus. At present, this status is abolished by an animal named SCP-169 or otherwise called Leviathan.

Given the size, you would have been unbelievable, which is 8,000 km! It is a kilometer away, in meters. If you and I would like the comparison to get a picture of it, then most of the country. It can even be doubled.

It does not go into reason. However, until now there have been no official reports of SCP-169 animals claiming to believe in its existence. The reason? Here is the description.

What is the shape of SCP 169 Animals?

Apa saha kados pundi wujudipun Hewan SCP 169
(pulsk.com)

Many people refer to these animals as Leviathan. According to the SCP Foundation, the animals belong to the marine anthropological family.

Many people wonder if these animals look like lobsters or people. But the difference in size is huge!

Beginning of Opinion

At first, the animal was considered a myth. Until that point, in 1900, the Mobile Task Force Gamma-6 was able to find evidence of its existence.

It is estimated that the length of the animal is 2000 to 8000 km. According to many humans, these animals have lived since the Preamble era.

Right now, SCP animals are believed to be in the southern Atlantic Ocean. But there are some who believe that the animal is at the top of South America.

Indonesia stands above SCP 169

When the animal was discovered, researchers from the Mobile Task Force Gamma-6 found unusual activity in the archipelago. Researchers have found that the archipelago is within 3 km of its original location.

Panemu Hewan SCP 169

Animal Experts SCP 169

The world’s largest animal news is published by the SCP Foundation. The organization is clearly not in the background. In fact, many consider the organization to be just a hoax.

But looking at the records, many of the animals are very unusual. Unusually, many people say that their records are just scandalous.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.