Paramasastra, Tujuan Tata Bahasa Jawa

tata bahasa jawa paramasastra
(smartertravel.com)

Pawonkidulan | Paramasastra mujudaken peranganing ngelmi tata Bahasa Jawa ingkang wigatos tumrap tiyang sinau basa. Tiyang marsudi pinter basa kedah nguwaosi prakawis ngelmi tatananing tembung, tatananing ukara saha tegesipun. Ingkang kedah kasinau inggih punika bab dhapukaning tembung saha gegelitan racikaning ukara.

Dene ingkang kawrat ing serat punika saweg prakawis saha ancasipun paramasastra, ingkang dados dhasaring pangretosan tumrap theg kliwering padhapuking tembung saha raganganing ukara.

Serat punika kasusun kangge minangkani kabetahan wulangan Basa Jawa ing pundi kemawon. Racikaning serat punika minangka pambuka kula susun kanthi ringkes, ewasemanten sadaya ingkang kawrat sampun nyekapi kangge seserepan dhasar tumrap kathah tiyang, mliginipun tiyang nem.

Samangke, wujud seratan punika namung cekak kemawon. Kula ngakeni bilih seratan punika dereng sampurna, pramila panyaruwe saking para nupiksa ingkang kanthi ancas amrih sampurnaning website punika kula ajeng-ajeng sanget. Sadereng miwah sasampunipun kula ngaturaken agenging panuwun.

Wasana, mugi-mugi website punika wonten ginanipun, kenginga kangge ular-ular, saha saged mewahi sampurnaning wulangan Basa Jawa, mliginipun bab paramasastra mliginipun tata Bahasa Jawa.

Paramasastra is an important part of understanding the grammar of Javanese language for learners of languages. The language learner must master the art of word formation, sentence construction and its meaning. The only thing you need to know is the use of words and phrases.

The focus of this letter is on the subject matter and the parameters of the text, which form the basis for understanding the vocabulary of words and phrases.

The letter is intended to address the needs of the Javanese language wherever possible. This type of letter is a brief introduction to me, though all the content has been met for the basic purpose of most people, especially six.

Paramasastra, Ancasipun Tata Bahasa Jawa
(YouTube)

However, the form of the letter is merely brief. I admit that this letter is not perfect, which is why I hope that the review of this website is complete. Before and after I thank you so much.

In the meantime, I hope this website is useful, useful for remembering, and can complement the full extent of Javanese language teaching, especially in terms of grammar, grammar.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.